Symbol Dictionary for Bengali Letters

Please take a printout of this sheet before you start typing.

Vowels

A B C D E F H I J K G
a aa e,i ee u oo a',e' oi o ou ri'

Consonant Syllables

L M N O P
k kh g gh nng
 
Q R S T U
ch chh j jh yn
 
V W X Y Z
t th d dh n'
 
a b c d e
t' th' d' dh' n
 
f g h i j
p f, ph b bh m
 
k l m n o
j' r l sh sh'
 
p q r s t
s h kh' r' rh'
 
u        
y        

Matra Combinations

   ¡ ¢   £   ¤   §  ­ ¯ ­ ¡ ­ ±   ª     Ë   Ñ  É
a, aw  aa i ee u oo a',e, e' oi o ou ri' r~ r` y~
   
f ¢f ­f ¯f ­f¡ ­f±
p,pa,paw paa pi pee pu poo pa',pe, pe' poi po pou pri' pr~ r`p py~

Matra Symbols

 ¡ ¢   £   ¤   §  ­   ¯   ±   ª    Ë   É  ©  ²  ¦
/a /i /ee /u /oo /e /oi /ou /ri' /r~ /y~ /rri /u1 /u2

Special Symbols

v w x   y
/t n` : n~, (n)

Half Letters

³ ´  µ  ¶  ·  ¸    ¹    º    »   ¼    ½  ¾ ¿
/g /uon /ch /j /yn /n' /t' /o /tr /d' /jh /n /n1
 
   À     Á Ã   Ä    Å   Æ  Ç   È  É    Ê    Ë    ÌÌ     Ð
/n2 /n3 /p /b1 /b2 /b /m /n1' /y~ /r1 /r~ /r2 /r3
 
Ò    Ó    Ô  Õ Ö  × Ø  Ù  Ú    Û   Ñ -  
/l /l1 /l2 /sh /sh' /sh1' /s /s1 /h /th' /r` _  

Joint Letters

kk kt ksh,ks gu gg gdh nk ng chn jj jjh gy nch
 
Ü Þ
nchh nj njh tt dd n'th n'd t't' th'th' t'r~ d'd' d'dh' d'bdh'
 
à á â ã  ä æ  å ç è é ê ë ì
d'v d'bh d'r~ nth nd nn ndh' pt' pp fr~,phr~ bj bd' bdh'
 
î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú
bb bhr~ mb mbh mbhr~ lk ld ll shu sht' sh't sh'th sk
 
û ü ý þ ¾c  Ù¹  ÙÛ  ¿¹ µQ µR Æ ÃV ¾V
skr~ sw,sv hu mh nd' st' sth' nt' chch chchh jjw pt nt
 
² ØV Ãm Çf Òj ¿º Çp ÕÈ ÃÈ ¾j ¾p Ùj
kr~ st pl mp lm nt'u ms shn pn jw nm ns sm
 
² ¿» Òf ÕQ ÇÈÔ ¿Û Ù» ⩠⦠ÙÈ Çj
kt' kl bl nt'r~ lp shch ml nth' st'r~ d'r~oo d'r~u sn mm
 
ÒV                
dh'v dh'b lt shv sh'ny                
 
[Back to Prabasi Literary]     [Back to Compose Article]