Shankha International
Shankha International in Bengali

Spring-00 Issue

HThQ Ziv lthrIfy lq thkh phe,
ik}bh Ziv fshnhr Kinr mhilk bfn Zhe,
yfb fkmn mjh Hfb -?
HThQ Ziv rhy fphHhfl c@v/ uvz Hz,
yhrhrh sb ivfnr fblhz iJk\imikfz rz,
Gtfb ik yh fs kYh fk kfb -?
phHhR Ziv clfy ârº kfr,
nvnvIrh Ym\fk fYfk Ziv *tàhek kfr,
mhn[A yfb fkhYhz Zhfb fSfA -?
rhjh Ziv iBqh kfr,
iSqfkrh vIqh yfr
Zhfb ik Bhe uQsf»r fvfS -?
Ziv phiKrh sb chrfpfz Hz,
mhn[A Ziv kYh nh kz,
PÑflr Ghfz ahkhS fBfx pfR -
Ziv ahån fYfk b<i&t Jfr,
ivnrhiär ahkhS Bfr
s[Vhr Vhrh Jfr afJhr Jfr,
Ziv p/iyivfnr pfre bCr ahfs,
Ziv mhfCrh sb iKl\iKilfz Hhfs,
yfb fsth fkmn Hfb -?
Ziv mhn[Aåflh bv\fl sbhe Zhz,
Ziv iH}sh BÑfl p/Iiyr b~hVn rz,
Vrhz ik Bhe s=g_ nhfm yfb -?

Menu