Shankha International
Shankha International in Bengali

Spring-00 Issue


infjfr infz ibfBhr ahim, nhic
nhfcr mfV] infjfr phe, b~hic
vS_fkrh Hhyyhil fvz, v[fchK Bfr fvfK
shrh af¤ mhvl bhfj, nhic.

ahfC ahfC an] jgy jhin
vhizäüôhn fZKhfn Zh mhin
s}shfrfy sb khfjfye
fmfz s=hmIr sb ibAfze
ahg bhiRfz Ghmhe mhYh ahim.
fZKhfn Zh krhr ahfC kir
rh»hbhrh Gr s}shr kir
blfb nh fku iviêC P~hik
inK~[y Bhfb sb kfriC
fkbl ahmhr v[b_lyh - nhic.

bzs ZKn giRfz fgfl k~hiv
mfnr b]Yhz Gr kfr Zhe r~hiV,
ke, ikC[fye Shië ZKn imll nhfkh mfn
prSIfvrfk Vfr Vfr nhc iSiKfz b~hic.

kn]hrh sb kflfj, yhe fkhn rkfm ahiC
nhc iSiKfz vl imilfz nhic.
s=hmI ahmhr yi%pbhHk wkh,
nhfcr å~fyhz ahmhr phz nh fvKh,
ny_kIfk bhr> krhr smhjvhrI ahfC
yhe fp/zsI wmn kfr nhcfk Vfr b~hic.
pzsh kir fne Zivo wfy
mnth ahmhr wfye Yhfk fmfy
yhefyh ahim ibfBhr Hfz nhic
nhfcr mfV] infjfk phe, b~hic..

Menu