Shankha International
Shankha International in Bengali

Spring-00 Issue

abfSfA pi^cmb¤ srkhr isvßhë infzfC bh}lh BhAh Hfb srkhrI khfjr mhV]m. s[nIl gf¤hphV]hz p/m[K shiHiy]krh wb} ikC[ ikC[ ibôhnI - Z~hfvr fc&thr Pfl wmnit s$Bb Hl - y~hfvr khfC ahmrh kéyô. ahSh krh Zhk, wr Pfl ufpiqy bh}lh BhAhz ahmhfvr sfcynyh bhRfb. gy kfzk vSk Vfre fvKh Zhz fKhv pi^cmbf¤e bh}lh BhAh BIA>Bhfb abfHily - fZmn iSqhzyfnr mfV], fymne yhr bhefro. shiHfy]r fqfá fZmn abfHily, bhxhilr jhyIz jIbfno yh ufpiqy. wkivfk p/iyfbSI rhf&tà bh}lh BhAh u»zfnr yQpryh wb} sPlyh, ahr an]ivfk ahmhfvr mfV] iSiYlyh. bh}lh BhAh nh blfy phrhfye ahmrh gib_y! ikC[ ikC[ sh}Ééiyk fqfáo bh}lh bhefrr abhiöy kéi&tr p/Bhfb p/Bhiby. ibyfk_ fShnh Zhz, aY_Fniyk khrf>e CháCháIfvr mfV] - wb} mh-bhbhr mfV]o - bh}lhr pirbfy_ e}frij BhAhr mhV]fm flKhpRhr p/b>yh BIA>Bhfb fbfR ZhfêC. yh nh Hfl fCfl-fmfzrh sb_BhryIz yYh ahëZ_hiyk mfö p/iyfZhigyhz fpfr uTfCnh!

shiHiy]k biXkmcf@v/r smfzo wrkfmr wkth p/b>yh fjfg ufTiCl. smhj s}Éhrk biXkmc@v/ yhr afnkth p/iykhr krfy fpfriCfln. e}frij fSKhr fZ afnk s[Pl ahfC, yh ans=IkhZ_. ikëÑ yh bh}lh-abfHlhr m{fl] nz. bh}lh shiHy] fZ bhxhilr fgùrb wb} mZ_hvhr wkit ibShl upkr> yh ahSh kir mfn kirfz fvozhr vrkhr Hfb nh. BÑl Vhr>hr bSbyI_ Hfz afnkfke blfy âfniC, v[fth BhAh wksf¤ ahzyü krh s$Bb nz. we BÑl Vhr>hr Pfle ahj bh}lh abfHily. we abfHlhr m{fl ahro wkit BÑl Vhr>h rfzfC. yh Hl - fZfHyÑ bh}lh ahmhfvr mhyéBhAh, yh ahr ahmhfvr fSKhr vrkhr fne. we BÑl Vhr>h fZ bh}lh BhAhr p/giyr pfY kyth aërhz yh wr fcfz ahr fbSI fjhr ivfz blh s$Bb nz.

fZ fqfá bh}lh BhAh wKno yhr Hïfqp v<ª krfy phfrin yh Hl ibôhfn. Fbôhink sfy]n bs[ bh}lh BhAhr mhV]fm ibôhn iSqhr p/Ym pvfqp fnn. we p/fc&th ibfSA shPl] lhB nh krflo bhxhilfvr mfV] wkth sfcynyhr s<i&t kfriCl. sfy]n bs[ fZ sms]hr s$m[KIn HfziCfln yh Hl fbôhink pirBhAhr bh}lh p/iyS+v uñBhbn krh. khjth K[be v[ræH. ahim p/ïhb krb, an]hn] afnk u»y fvfSr my Fbôhink S+våflhfk e}frijfye frfK fvozh wb} fsåflhfk bh}lh aqfr flKh.

pi^cmbh}lh srkhr fZ pvfqp infzfC yh in:sf@vfH K[be bil&T wb} aiy p/fzhjnIz. e}frij BhAh ahzäü krhfy ahmhr ib@v[mháo ahpiä fne; ikëÑ yh bh}lh BhAhr pirbfy_ nz. bh}lh BhAh ufpqh bhxhilr jhyIz jIbfn kÑThrhGhy.

Menu