Shankha Vishwajanin
Shankha Vishwajanin in Bengali

ahmhr w BIrº vIpKhin

j=ilfC Gfrr fkhf>,
iSKhit yhHhr oe
khipfyfC qf> qf>.

bhiHfr yhHhfr rhiKfbh fkhYhz
b]hkÑl bhyhfS wfZ infB Zhz,
fvK nhik Hhz fvHit yhHhr
khipfC ik iSHrfn,
yhe fyh yhHhfr frfKiC fghpn
inrhlh Gfrr fkhf>.

fvK, fvK fcfZ, lq yhrkh
j=ilfC ahkhS Bhfl,
bnyfl fHr fjhnhikr vl
ahflhfkr mhlh j=hfl.

w fvzhlIfy Hhz fkhYh wr Æhn!
lq ahflhz wfZ Hfb mLhn;
yhe fyh yhHhfr frfKiC fghpn
skl fchfKr ahRhfl.
j=fl Ziv ahj lq yhrkh
j=l[k ahkhS Bhfl..


 

Menu
Contents Editorial Essay Short Story Poems Children's Section Miscellaneous Back Next Contents Editorial Essay Short Story Poems Children's Section Miscellaneous Back Next