Shankha Vishwajanin
Shankha Vishwajanin in Bengali

Gtnhth fZBhfb GftiCl - H[bH[ fymine ilKiC, Zivo yhr mhYhm[@dÑ ikC[e b[fJ uiTin, ahjo . Zhk\ - yfb fghRh fYfke bil.
fBhrfblh wktÑ H~hthr afB]s ahmhr afnkkhflr. yh evhnI} nhnhn\ khrf> ahr dh|hfrr prhmfS_ fsth wktÑ inzmmhiPko HfêC Fbik! ahr we k'ivn fHhflh, frhjkhr fse aB]ï H~hthpfYe K~[fj bhr kfriC wkth ip/z-gëb] - fZKhfn wktÑ ijirfz fnbhr aj[Hhfye khthfy efêC kfr afnkth smz, wflhfmflh Bhbnhz. kKfnh-bh shijfz fyhlhr fc&th kir yhfvr - flKhr aiClhz. infjr mfnr inBéfy w-fZn wk fKlh; Bhflh lhfg yhe - wmine ahy±mgNyhz smz khthfy.
yh fsivno H~htfy H~htfy wfs fYfmiC fsKhfn - phfz-phfz bfsiC igfz fsKhnkhr fse wkitmhá fbiöfy. jhzghth ivfnr fblhfyo inJ\J[m, rhiäfrr myn in:S+v - bR-bR ghfCr Chzhr ahflh-a~hVhrI ivfz fGrh. fbiöthr phfSe mï wk euk]hilp\ths\ ghC - mhYhth yhr b[iJ ahkhfS igfze fTfkfC. yhre fmhth-fmhth dhlphlh ahr iJilimil phyhr mfV] ivfz bfz-ahsh snsfn Hhozh fp~ùCfêC ahmhr phfzr khCitfy
lhgfC ghfz-mhYhz - iTk mfn HfêC fZn fku kYh blfC iPs\iPisfz ! Bhbfy Bhbfy, ajhfë fpCfn yhkhfye fZn *p&t ânlhm nhrIk« -
'afnk kYh bfliCflm kfb fyhmhr khfn-khfn
ky inSIY-anßkhfr ky fghpn ghfn ghfn.
fs ik fyhmhr mfn ahfC yhe âVhfy wflm khfC -
rhfyr b[fkr mhfJ yhrh imilfz ahfC skl Khfn
..'
iSufr uTlhm fZn mfn-mfn! khufk fvKiC nh Vhfr-khfC
aYc, kYhåflh fZ khfn fbfjfC, yhe-bh as=Ikhr kir kI kfr ?
ahim bllhm - 'fk yÑim
? ahr wmn *p&t ivfnr fblhz, rhfyr b[fkr Kbr K~[jfl phfbe bh kI kfr?'
fs fZn fHfs bll
fse icrfcnh kYhth - 'rhfyr sb yhrhe ahfC ivfnr ahflhr gBIfr.'
ahim bllhm -'fs-fvKhr fchK Ziv Yhfk fyhmhr - Yhfk Ziv icfn-fnozhr my mn - yfb Hzy K~[fj phfb yhfk wKhfn - H]~h, we ibfvfSo
Ziv fse-yhrh siy]e Yhfk sklKhfn '
fs bll

'mn fZ bfl icin icin fZ gnß bz we smIfr
fk ofr kz ibfviSnI, Fcárhfyr chfmilfr.'
mfn Bhblhm - Fcárhfyr chfmil! wKhfn!! k%pnhr fjhr ahfC bft. ikëÑ
w'fyh ahêCh m[il! ahim ik fjfg fjfg s=pN fvKiC nhik
ahmhr mfnr kYhth b[fJ infze b[iJ o bll -
'rf| frfK fgfC BhAh, s=fpN iCl Zhozh-ahsh -
fkhn\ Z[fg fkhn\ Hhozhr pfY,
fkhn\ bfn fkhn\ is@V[yIfr
.'
wbhr ahim S| Hfz bllhm - 'ahr fZKhfne fHhk\ - w'bfn nz
ahr is@V[yIfr, fs-fyh wKhn fYfk afnk v{r! cho fyh pY bhQfl ivfy phir . we fyh, wKhn ivfz isfV cfl Zhfb '
fs m<v[ fHfs bll -
'w pfY ahim fZ fgiC bhrbhr, BÑilinfyh wkivno.
ahj ik G[icl icµ yhHhr, uiTl bfnr yé>..
yb[ mfn mfn jhin nhe Bz,
an[kçl bhz[ sHsh fZ bz -
icinb fyhmhz ahisfb smz, yÑim fZ ahmhz fcn..
wfklh fZyhm fZ p/vIp Hhfy infbfC yhHhr iSKh.
yb[ jhin mfn yhrhr BhAhfy iTkhnh rfzfC ilKh.
pfYr Vhfrfy PÑitl fZ PÑl
jhin jhin yhrh fBfx fvfb BÑl -
gfnß yhfvr fghpn m<v[l s}fky ahfC lIn
..'
phfzr khfC yhikfz fviK - pYcliy GhsPÑflr opr iSiSr pfR rfzfC wKno
fP~hth fP~hth fZn-khr fchfKr jflr BhAhz, siy]e b[iJ kIfsr e}igy.
mfn-mfn aFVZ_ Hfz bllhm - 'fk blfyh yÑim? kfb wfl - fkhYh fYfk? kI cho ahmhr khfC?'
amin fs blfl -
'ahim chiHfy wfsiC âV[ wkKhin mhlh
yb nb p/Bhfyr nbIn-iSiSr-Dhlh
..'
ahim bll[m - kI ibpv! wKn mhlh phe fkhYhz? ay PÑle bh fjhghR kir fkhfÅfk? yhrpfr C~{c s{fyh, fso fyh
'
fs fZn mfn kirfz ivflh -
'p[&p bfn p[&p nhiH, ahfC aëfr.
prhf> bsë wl khr mëfr..
Hævfz s[fKr bhsh, mrfm amr ahSh,
icrb@vI Bhlbhsh p/h>-ipfr..'
ahim shHs fpfz bllhm, piráhf>r ahShz - 'ahHh! yh-e Ziv Bhfbh - yfb fyh ipr K[fl ivfle Hz - fyhmhr Bhlbhsh nz ahpine K~[fj fnfb yhr mfnr mhn[Afk. nefl, ahim
ahmhr kI krhr ahfC w-b]hphfr?'
yKin fs jhnhl, ghfn-ghfn -
'afnk ivfnr mfnr mhn[A fZn wfl fk
fkhn\ BÑfl-Zhozh bsë fYfk..
Zh ikC[ sb fgC fPfl K~[jfy wfl Hævfz,
pY icfnC fcnh PÑflr icµ fvfK..
b[iJ mfn fyhmhr ahfC ahSh -
ahmhr b]Yhz fyhmhr imlfb bhsh.
fvKfy wfl fse-fZ bI>h bhfj iknh Hævfz,
yhråil yhr V{lhz V{lhz fgfC ik fDfk..'
mfn-mfn Bhblhm - sb_nhS! Zh Bz fpfziClhm, iTk yhe! w' yhHfl ahmhfke mfnr mhn[A fBfb infzfC
ahim fZ wKhfn wfsiC, yhr wkth BÑl mhfn kfr iC iC kI kh@d ! yhRhyhiR bll[m -
'fvK
mhfn, fvK[n ah-ahpin ikëÑ BÑl krfCn, ahim osb ikC[ K~[jfy ahr fvKfy ahisin - wKhfn v[v@d âV[ bsfy wfsiCl[m -'
âfn fs blfl -
'fH qi>fkr aiyiY, wfl p/Bhfy khfr chiHzh
Jrh fSPhilr pY bhiHzh..
fkhn\ amrhr ibriHnIfr chH in iPfr,
khr ibAhfvr iSiSrnIfr wfl nhiHzh..
ofgh akrº>, kI mhzh jhfnh,
imlnCfl ibrH ahfnh.
cflC piYk ahflhkZhfn a~hVhr-phfn
mnBÑlhfnh fmhHnyhfn ghn ghiHzh..'
ahim siy]e p/mhv å>lhm wbhfr! o:! kKn kI kÑqf> fbhVHz wktÑ å>\å>\ kfr fPfliClhm fse ZKn wfs bfsiClhm - mfnr K[SIfy
yKn ik jhnyÑm, yhr Pl Hfb we o:! ahr nz, yhRhyhiR ufT, fkhnoivfk nh yhikfz HnHinfz phiR ivlhm bhRIr ivfk - fpCfn yKno âniC, fZn fkhn\ ahShHy p/hf>r ån
'Hhz aiyiY, wKin ik Hl fyhmhr Zhbhr fblh..
fvfKh ahmhr Hævzyfl shrhrhfyr ahsn fmlh..
wfsiCfl iv=VhBfr ikC[ b[iJ chbhr yfr,
nIrb fchfK snß]hflhfk fKzhl infz krfl fKlh..
jhnhfl nh ghfnr BhAhz wfniCfl fZ p/y]hSh.
ShKhr ahghz bsl phiK, BÑfl fgl b~hVfy bhsh.
fvKh Hl, Hzin fcnh - p/SN iCl, âVhfl nh -
ahpn mfnr ahkhXKhfr ahpin fkn krfl fHlh..'
Hn\Hn\ kfr afnkKhin cfl igfz, yhrpr
shHs söz kfr iPfr yhkhlhm wkbhr. euk]hilp\thfsr bR bR dhlåflh fZn v[lfC m<v[ m<v[ - ahr phyhåflh wflhfmflh Jhpft mrfC fJhfRh Hhozhz ; fvKhe ZhfêC âV[, fkhno ahozhj ahsfC nh ahr, wy v{fr . fkbl khfn bhjfC yKno, or ghfnr fse fSA lhenth
'ahpn mfnr ahkhXKhfr ahpin fkn krfl fHlh -
Hhz aiyiY
'
siy]e ik yfb - fkhno ahkhXKh infz igfziClhm oKhfn
ahmhr fse wykhflr ip/z-gëfb]? khr khfC fs-ik shqhQ bnfvbIr nhik ahmhre fkhno *m<iyr ik}bh, b[iJ fs fkhn\ s=pNbhsbväh! jhinnh, ikC[e jhinnh! âV[ jhin - ahj ahr fkhno khje fHhflh nh! w in^cze afnk rhy kfr ghn fShnhr Pl! nefl o:! ribThkÑr fZ gHn mfnr Bhbnhr rhj]th wyKhin aiVkhr kfr fPflfCn - fk jhny !!


Menu
Contents Editorial Essay Short Story Poems Children's Section Miscellaneous Back Next Contents Editorial Essay Short Story Poems Children's Section Miscellaneous Back Next