Shankha Vishwajanin
Shankha Vishwajanin in Bengali

p/bnßkhr-shiHiy]k nIrv fcùV[rI p/zhy: p/hfc]r ahbrf> siíjy wb} p/yIfc]r ahBrf> al}kéy wkfSh wk bCr bzfs aÉfPhfd_r SMShfn icribvhz infln ib}SSyh+vIr iv=yIzhfvß_r sbfcfz bi@vy, sbfcfz ibyik_y, wb} aibs}bhivy mnnSIl bhxhlI p/bnßkhr-shiHiy]k nIrv fcùV[rI. we ann] bhxhlI p/bnßkhfrr p/iyBh wb} mnnSIlyhr ahflhcnhr ufñvfS] we flKh nz. fssfbr pircz rfzfC y~hr flKh p/bfnßr befy (yhilkh pfr fvozh Hl).
bh}lhfvfSr ikfShrg g/hfm jfnM iZin fChtfblh fYfke e}l]hf@dr s=pN fvKfyn ahr pir>y bzfs e}l]hf@d bfs ikfShrgf¤r s=pN fvKfyn, iZin iyirS bCr ibfvfS fYfko BhryIz nhgirkyü ChfRnin ahr bhiRfy sbsmz pfr Yhkfyn V[iy ahr phhib, iZin aÉfPhd_ ibS=ibv]hlfzr 'id-ilt' wb} bhik}H]hm-wr fvozh 'km]h@dhr aP\ v] ib/itS w]h$phzhr' uphiVfy BçiAy, fse nIrv fcùV[rIfk 'fvSfv/hHI' ahK]hz BçiZy kfriCl y~hre s=fvSbhsI.
fZ 'aprhfV' iyin 'fvSfv/hHI' ahK]h fpfziCfln - y~hr flKh p/Ym be 'afthbhfzhg/]hiP aP\ a]hn\ ahnfnhn ei@dzhn' - yhr ahB]ërI> aY_ afnfkr khfCe afbhV]. iyin ib/itSfk kyth an[k$ph krfyn, yhr pircz phozh Zhz W befy y~hre flKh fYfk: ib/itS ahmhfvr p/jh iHshfb g>] kfr, nhgirk iHshfb nz. iyin we kYho ilKfy ChfRnin, 'fHhzhe ahe fmhn_ Pr e}l]h@d!' iyin fZ S~hfKr krhfyr my ib/itSfk v[ivk fYfk ibvß krhr fc&th kfrfCn, yh afnfke Vrfy phfrnin, wmnik afnk ib/itSo nz.
e}l]h@d Hzy nIrvbhb[fk a%pivfne BÑfl Zhfb. ikëÑ Bhry bh bh}lh nz. s=fvfS y~hr s=Ikéiy uäfrhär bhRfb - Zye flhfk y~hr p/iyBh wb} smhj-s}hrI p/fc&thr m{l] b[Jfy phrfbn. yhr ikC[ ikC[ p/mh> eiymfV]e phozh fgfC. Bhry y~hfk 1989 shfl ahn@v p[rhr wb} pfr 'fviSfkhäm' uphiVfy BçiAy kfrfC. yhChRho p/h|n rh&tàpiy fbXktrm> y~hr aÉfPhfd_r bhiRfy wfs y~hfk ahm@á> jhinfziCfln l@dfnr BhryIz HhekimSfnr fnfHrº fs@thfr b|éyh fvozhr jn].
we ahy±$BrI, ahy±v<è bhxhlI bh}lhr shiHy], kéi&t, s}éiy, WiyH], iS%pklh, ey]hivfy wktÑ fbSIrkme fgùrbhin=y fbhV krfyn. we fbhV-e y~hfk y~hr s=jhiyr v[b_lyh iciáy kfr yhr s}hfrr p/fc&thr v[:shHs j[igfziCl. yh Hzy afnkivne afnfkr khfCe afbhV] fYfk Zhfb.
nIrv fcùV[rIr flKh be:
- afthbhfzhg/]hiP aP\ a]hn\ ahnfnhn ei@dzhn
- w p]hfsj tÑ e}l]h@d
- v] ki@tfn@t aP\ shis_
- v] ef@tflk\cÑzhl en ei@dzh
- bhxhlI jIbfn rmnI
- tÑ ilB ar nt tÑ ilB
- lhr wÉtàhaid_nhrI
- kÇheB aP\ ei@dzh
- khlchr en v] B]hinit b]hg
- iH@v[ejm
- vhe H]h@d, fg/t a]hnhk_
- ahy±GhyI bhxhlI: p/Ym K@d - ahij Hfy SybA_ ahfg
iv=yIz K@d - ahy±GhyI rbI@v/nhY
- ahmhr fvfbhär s$piä
- v] e*t ej e*t a]h@d v] ofz*t ej ofz*t
- ahmhr fvS ahmhr Syk
- Pàm v] ahk_heBs aP\ w fsi@tfnirzhn
- iY/ Hs_fmn aP\ v] inu a]hfphkhil#s
(s}kln p/bhsI ahn@vbhjhb)


'pi^cmb¤' nz 'bh}lh', 'k]hlkhth' nz 'klkhyh': nh, ahr 'pi^cmb¤' bh 'ofz*t fb¤l' nz, wKn fYfk bh}lh wb} e}frij, we v[e BhAhfe ilKfy Hfb âV[ 'bh}lh' wb} 'Bangla'. fymin âV[e 'klkhyh' wb} 'Kolkata'. rhj] ibVhnsBhz rhj] wb} rhjVhnIr nhm pirby_n infz sb rhjFniyk vle we p/ïhb infzfC. nhm pirby_fnr we p/ïhfbr sf¤ rhj] srkhro wkmy.
rhfj]r nhm bvl krfy Hfl abS] rhf&tàr s}ibVhn s}fShVn vrkhr Hfb. ibAzit smzshfpq Hflo fZfHyÑ rhj] ibVhnsBhz sb vle p/ïhfbr pfq shz ivfzfC, ahSh krh Zhz, wit khZ_kr krfy fbSI fbg fpfy Hfbnh.
nhm bvfl fZ sbhe K[iS yh nz. aK[iSfvr mfV] ahfCn shiHiy]k a»vhSXkr rhz, icá pirchlk m<>hl fsn p/m[K ibiS&t bhxhlI. klkhyhr b[ivßjIib mHflr fbSIrBhge abS] we nhm bvflr s=pfq: abfSfA y~hfvr vIG_ivfnr ahf@vhln Plp/s[ Hfy cflfC.


ibS=b¤ sf$mlfnr p/ïÑiyfy klkhyhr km_b]ïyh: ahs» ibS=b¤ sf$mlnfk fk@v/ kfr klkhyhr bhjhr ahjkhl fbS srgrm. ipzhrfls en\-w sf$mlfnr aiPs. ibiB» an[&Thn pirfbSn krh Hfb fbS kfzkit p/vS_nI m@dfp. 29fS idfs$br 1999 fYfk 9e jhn[zhrI 2000 pZ_ë we sf$mln clfb. yhr ahfg 27fS idfs$br fYfk 29fS idfs$br 'shfz@s isit'fy ahfs_ink v{A> infz ahëj_hiyk ahflhcnh Hfb. yhfy afnk ibK]hy ahëj_hiyk icikQsk wb} ibfSAô fZhg fvfbn. sf$mlfnr m{l lq] wb} ibfSA ibfSA ahkA_> :
- nyÑn p/jfnMr khfC bhxhlIr WiyH] yÑfl Vrh
- b¤ BhAh-BhAIfvr ibgy sHs/ bCfrr bhxhlIr kéi&t o s}éiy wb} iS%pklh sMr> krhfnh
- 200 bCfrr bhxhlIr b<iä o p/Z[i|r ibsMzkr ibkhS


isfnmh aiBfnáI snß]hrhin prflhfk: p~chär bCr bzfs Hhft_r frhfg iyin mhrh Zhn. bhxlh Cibfy mhfzr B{imkhfye y~hr fbSI abvhn. Zivo iyin ikC[ ikC[ Cibfy nhizkhr B{imkhfyo aiBnz kfrfCn - ibfSAy uämkÑmhfrr sf¤. 1938 shfl 'shb_jnIn ibbhfHhQsb' Cib ivfz iyin y~hr aiBnz-jIbn ârº kfrn pfnfrh bCr bzfs. yhrpfr 250it Cib o nhtfk aiBnz kfrn. y~hr uflLKfZhg] Cibåflhr mfV] ahfC - mhfn nh mhnh, ib@v[r fCfl, rhmI-c@dIvhs, vp_n, kXkhbyIr Ght, bRiviv ey]hiv.

ibS=-ftinfs Bhrfyr jz-jzkhr: PrhsIr lhl mhit fYfk ârº kfr e}l]hf@dr sb[j Ghs - sb_áe il-mfHfSr ahiVpy]. ahiBjhfy] wb} fkùlIfn] ibS=-fsrh fPà@s ofpn wb} ue$bl\dn\ v[fth ftins p/iyfZhigyhfye 1999 shfl BhryIz ftins j[it ilfz@dhr fpj o mfHS B{piy c]hi$pzhn. yChRh ftinfsr chrit g/]h@d sL]hm p/iyfZhigyhr sb kzitfye we j[it Phenhfl ufTfC. yhr nijr ibS=-ftinfsr eiyHhfso ibrl! 47 bCr ahfg 1952 shfl af&tàilzhr j[it fsj\m]hn o m]hk\fg/gr chrit g/]h@d sL]hm Phenhfl ofT. w ChRh B{piy ue$bl\dn\ o eu ws ofpn-w imÉd\ dhbl\fso ijfyfC. w jhyIz shPfl]r nijr BhryIz ÷IRhjgfy K[be km - v[ iyn vSk ahfgkhr Bhrfyr Hikfy ahiVpy] ChRh ahr ikC[ fyh mfn pfR nh.
fpj o B{piy v[jfnr mfV]e fKflhzhRI rf|r p/Bhb s[*p&t. klkhyhr fCfl fpj-wr bhbh (dh|hr) fBs fpj 1980 shfl mfh aili$pfk s=>_pvkjzI Hik itfm fKfliCfln; mh fjinPhr (dhtn) fpj iCfln K[b Bhl bhftbl fKflhzhR. p/s¤y uflLKfZhg], kib mhefkl mV[s{vn vä iCfln fjinPhfrr kfzk p{b_-p/jfnMr p/ipyhmH. B{piyr bhbh is ij fk B{piy Hfln Bhrfyr p/h|n fdiBs khp fKflhzhR.


fj]hiym_zI iSkvhfrr 'fKlryú': b]hXkk\ wiSzhn fgms\-w 800 o 1500 imthfr s=>_pvk jfzr ashmhn] nijr gfR fj]hiym_zI iSkvhr wbhr 'rhjIb fKlryú' p[rhr fpfln. fKlhr jgfy fj]hiym_zIr s=>_pvk-jz nyÑn nz. wr ahfgo iyin afnk p/iyfZhigyhz wVrf>r p[rhr fpfzfCn.


Menu
Contents Editorial Essay Short Story Poems Children's Section Miscellaneous Back Next Contents Editorial Essay Short Story Poems Children's Section Miscellaneous Back Next